تبلیغات
کتاب رو - آمبر براون
کتاب پنجره ای است رو به زندگی بهتر...
نشر افق

مجموعه کتابهای آمبربراون


آمبربراون احساس آبی دارد
پائولا دانزیگر
فرمهر منجزی
۱۳۸۸
۲۲۰۰ تومان

نمی‌خواهم بین مامان و بابا، یكی را انتخاب كنم!

چه تصمیم سختی! آمبربراون باید بین گذراندن تعطیلات با مامان و نامزد او و یا رفتن با پدر به
من آمبربراون
پائولا دانزیگر
فرمهر منجزی
۱۳۸۸
۲۵۰۰ تومان

كاش مامان و بابا هنوز دوستم داشته باشند!

پدر آمبربراون برگشته و این یعنی: چند روز پیش مامان و چند روز پیش پدر و دعواهای
آمبربراون از حسودی كبود می‌شود
پائولا دانزیگر
فرمهر منجزی
۱۳۸۸
۲۵۰۰ تومان

  • فقط زنگ زدم بگویم كه خیلی دلم برایت تنگ شده!

همه‌اش تقصیر پدر و مادر آمبربراون است.آمبربراون آبله مرغان خوردنی نیست
پائولا دانزیگر
فرمهر منجزی
۱۳۸۸
۲۲۰۰ تومان

حدس بزن دیگر چه اتفاقی افتاد؟

بالاخره تابستان آمد و حالا قرار است آمبربراون با خاله پام به لندن برود و بعد هم برای دیدن پدرش به پاریس. اما وقتیآمبربراون یك مدادشمعی نیست
پائولا دانزیگر
فرمهر منجزی
۱۳۸۸
۱۸۰۰ تومان

دیگر یك كلمه با او حرف نمی‌زنم!

جاستین دانیل، بهترین دوست آمبربراون است و آمبربراون دوست جاستین.آن‌ها در حساب و دیكته به هم كمكآمبربراون به كلاس چهارم می‌رود
پائولا دانزیگر
فرمهر منجزی
۱۳۸۸
۲۲۰۰ تومان

فقط زنگ زدم بگویم كه خیلی دلم برایت تنگ شده!

همه‌اش تقصیر پدر و مادر آمبربراون است.

انگار
همیشه آمبربراون
پائولا دانزیگر
فرمهر منجزی
۱۳۸۸
۲۲۰۰ تومان

خدایا! كاری كن عكسم خوب بشود...

عكس‌های آمبربراون در مدرسه همیشه كفر او را در می‌آورند، چون شبیه او نیستند! از آن بدتر این كه
آمبربراون امتیاز بیشتری می‌خواهد
پائولا دانزیگر
فرمهر منجزی
۱۳۸۸
۲۲۰۰ تومان

چه‌طور جرات می‌كند به او بگوید: عزیزم؟!

آمبربراون توی بد دردسری افتاد! اوضاع بدجوری به هم ریخته و همه‌چیز هی بد و بدترآمبربراون از عصبانیت قرمز می‌شود!
پائولا دانزیگر
فرمهر منجزی
۱۳۸۸
۲۲۰۰ تومان

مجبورم به جای مو جویدن، ناخن بجوم!

از وقتی مامان و مكس نامزده شده‌اند، فكرهای عجیب و غریبی به سر آمبربراون می‌زند. همه‌چیز دارد