تبلیغات
کتاب رو - آرمنته جن زده
کتاب پنجره ای است رو به زندگی بهتر...
نشر افق

مجموعه کتابهای آرمنته جن‌زدهارواح پرستار (آرمنته‌ی جن‌زده)
انجی سیج
مهرداد مهدویان
۱۳۸۹
۳۰۰۰ تومان

وای! بدبخت شدیم! جواب عمه تبی را چی بدهیم؟

چند روز دیگر تولد آرمنته است و عمه تبی و عمو دراك قرار است با پدر و مادر وندا بروند مسافرت، عمه
توله دراكولا (آرمنته‌ی جن‌زده)
انجی سیج
مهرداد مهدویان
۱۳۸۹
۳۰۰۰ تومان

چرا هیچ‌كس به این بچه‌ی خون‌آشام شك نمی‌كند؟

آرمنته شرط می‌بندد كه یك گرگ انسان‌نما در راهروهای مخفی و تاریكقورباغه ربایی (آرمنته‌ی جن‌زده)
انجی سیج
مهرداد مهدویان
۱۳۸۹
۳۰۰۰ تومان

قورباغه‌ها را كی دزدیده؟

همیشه وقتی چیزی در خانه‌ی جن‌زده گم می‌شود، همه‌ی تقصیرها می‌افتد گردن آرمنته. حالا هم
شمشیری در گروتو (آرمنته‌ی جن‌زده)
انجی سیج
مهرداد مهدویان
۱۳۸۹
۲۵۰۰ تومان

!چی؟ هدیه‌ی تولد برای یك روح پانصد ساله؟

تولد پانصدسالگی زره تسخیر شده‌ای به نام سرهوریس نزدیك است و آرمنته و


خانه‌ی تسخیر شده‌ی من (آرمنته‌ی جن‌زده)
انجی سیج
مهرداد مهدویان
۱۳۸۹
۲۵۰۰ تومان

عمه جان! عمرا! نمی‌گذارم این خانه را بفروشی!

آرمنته‌ی جن‌زده در خانه‌ای اسرارآمیز و قدیمی زندگی می‌كند. عمه تبیِ بد