تبلیغات
کتاب رو - جودی دمدمی
کتاب پنجره ای است رو به زندگی بهتر...
نشر افق
مجموعه کتابهای جودی دمدمی
جودی دختر دمدمی مزاجی است كه یك روز از دنده‌ی چپ بلند می‌شود اما روز دیگر می‌خواهد دنیا را نجات بدهد.

جودی انجمن مخفی تشكیل می‌دهد
مگان مك دونالد
محبوبه نجف‌خانی
۱۳۸۶
۲۷۰۰ تومان
جودی مشهور می‌شود
مگان مك دونالد
محبوبه نجف‌خانی
۱۳۸۶
۲۷۰۰ تومان


جودی دنیا را نجات می‌دهد
مگان مك دونالد
محبوبه نجف‌خانی
۱۳۸۶
۲۷۰۰ تومان
جودی آینده را پیشگویی می‌كند
مگان مك دونالد
محبوبه نجف‌خانی
۱۳۸۶
۲۷۰۰ تومان


جودی دكتر می‌شود
مگان مك دونالد
محبوبه نجف‌خانی
۱۳۸۶
۲۷۰۰ توماندور دنیا در هشت روز و نصفی
مگان مك دونالد
محبوبه نجف‌خانی
۱۳۸۹
۲۷۰۰ تومان


جودی به كالج می‌رود
مگان مك دونالد
محبوبه نجف‌خانی
۱۳۸۹
۲۷۰۰ تومان


جودی كارآگاه می‌شود
مگان مك دونالد
محبوبه نجف‌خانی
۱۳۹۰
۲۷۰۰ تومان