تبلیغات
کتاب رو - کارآگاه نلی
کتاب پنجره ای است رو به زندگی بهتر...
نشر پیدایش
مجموعه کتاب های کارآگاه نلی

دانشكدۀ هیولا (جلد 1)

Open in new window
نویسنده: مارتین ویدمارك
مترجم: مسعود حجوانى
تعداد صفحات: 72
قطع: رقعى
قیمت: 25000 ریال


فرانكن‌اشتین (جلد 2)

Open in new window
نویسنده: مارتین ویدمارك
مترجم: مسعود حجوانى
تعداد صفحات: 72
قطع: رقعى
قیمت: 25000 ریال


زنگ خطر (جلد 3)

Open in new window
نویسنده: مارتین ویدمارك
مترجم: مسعود حجوانى
تعداد صفحات: 72
قطع: رقعى
قیمت: 25000 ریال


جادوگران وقت (جلد 4)

Open in new window
نویسنده: مارتین ویدمارك
مترجم: مسعود حجوانى
تعداد صفحات: 68
قطع: رقعى
قیمت: 25000 ریال


اشباح در فروشگاه (جلد 5)

Open in new window
نویسنده: مارتین ویدمارك
مترجم: مسعود حجوانى
تعداد صفحات: 72
قطع: رقعى
قیمت: 25000 ریال


اشباح در قصر لوولوندا (جلد 6)

Open in new window
نویسنده: مارتین ویدمارك
مترجم: مسعود حجوانى
تعداد صفحات: 68
قطع: رقعى
قیمت: 25000 ریال