تبلیغات
کتاب رو - علوم ترسناک
کتاب پنجره ای است رو به زندگی بهتر...
نشر پیدایش
علوم ترسناک

گوارش نفرت انگیز

Open in new window
نویسنده: نیک آرنولد
تصویرگر: تونی دوسالز
تعداد صفحات: 184
قطع: وزیری
قیمت:40000 ریال


خودآزمایی‌های علوم ترسناك

Open in new window
نویسنده: نیك آرنولد
مترجم: محمود مزینانی
تصویرگر: تونی دوسالز
تعداد صفحات:152
قطع: وزیری
قیمت:25000 ریال


هرج و مرج شیمیایی

Open in new window
نویسنده: نیک آرنولد
تصویرگر: تونی دوسالز
تعداد صفحات:224
قطع: وزیری
قیمت:40000 ریال


نورهای ترسناک

Open in new window
نویسنده : نیک آرنولد
تصویرگر: تونی دوسالز
تعداد صفحات:184
قطع: وزیری
قیمت:35000 ریالآزمایش‌هاى انفجارى

Open in new window
نویسنده: نیك آرنولد
مترجم: محمود مزینانی
تصویرگر: تونی دوسالز
تعداد صفحات:244
قطع: وزیری
قیمت جلد:50000 ریال


هیولاهای میکروسکوپی

Open in new window
نویسنده : نیک آرنولد
مترجم: محمود مزینانی
تعداد صفحات:192
قطع: وزیری
قیمت:32000 ریال


نبرد ترسناک برای پرواز

Open in new window
نویسنده: نیک آرنولد
تصویرگر: تونی دوسالز
تعداد صفحات: 192
قطع: وزیری
قیمت: 40000 ریال


گیاهان شرور

Open in new window
نویسنده : نیک آرنولد
تصویرگر: تونی دوسالز
تعداد صفحات:196
قطع: وزیری
قیمت:20000 ریال


کتابچۀ بدن

Open in new window
نویسنده : نیک آرنولد
تصویرگر: تونی دوسالز
تعداد صفحات: 184
قطع: وزیری
قیمت: 35000 ریال


فسیل های اسرارآمیز

Open in new window
نویسنده : فیل گیتز
تصویرگر: تونی دوسالز
تعداد صفحات:160
قطع: وزیری
قیمت:30000 ریال


شوک الکتریسیته

Open in new window
نویسنده : نیک آرنولد
تصویرگر: تونی دوسالز
تعداد صفحات:204
قطع: وزیری
قیمت:40000ریال


شگفتی های بدن

Open in new window
نویسنده : نیک آرنولد
تصویرگر: تونی دوسالز
تعداد صفحات:192
قطع: وزیری
قیمت:40000 ریال


مغز پیچیده

Open in new window
نویسنده : نیک آرنولد
تصویرگر: تونی دوسالز
تعداد صفحات:184
قطع: وزیری
قیمت:35000 ریال


طبیعت ترسناک

Open in new window
نویسنده : نیک آرنولد
تصویرگر: تونی دوسالز
تعداد صفحات:208
قطع: وزیری
قیمت:40000 ریال


صداهای ترسناک

Open in new window
نویسنده : نیک آرنولد
تصویرگر: تونی دوسالز
تعداد صفحات:200
قطع: وزیری
قیمت:35000 ریال


ستارگان و سیاره های ترسناک

Open in new window
نویسنده : نیک آرنولد
تصویرگر: تونی دوسالز
تعداد صفحات:192
قطع: وزیری
قیمت:40000 ریال


زشت های زیبا

Open in new window
نویسنده : نیک آرنولد
تصویرگر: تونی دوسالز
تعداد صفحات:168
قطع: وزیری
قیمت:30000 ریال


دانشمندان زحمتکش

Open in new window
نویسنده : نیک آرنولد
مترجم: محمود مزینانی
تعداد صفحات:328
قطع: وزیری
قیمت جلد شومیز: 60000 ریال
قیمت جلد سخت:50000 ریال


حقایق هولناک دربارۀ نیروها

Open in new window
نویسنده : نیک آرنولد
تصویرگر: تونی دوسالز
تعداد صفحات:216
قطع: وزیری
قیمت:40000 ریال


حقایق هولناک دربارۀ زمان

Open in new window
نویسنده : نیک آرنولد
تصویرگر: تونی دوسالز
تعداد صفحات:200
قطع: وزیری
قیمت:40000 ریال


انرژی های مرگبار

Open in new window
نویسنده : نیک آرنولد
تصویرگر: دوسالز
تعداد صفحات:192
قطع: وزیری
قیمت:22000 ریال


اختراعات شیطانى

Open in new window
نویسنده: نیك آرنولد
تصویرگر: تونی دوسالز
مترجم: محمود مزینانی
تعداد صفحات: 172
قطع: وزیری
قیمت:40000 ریال


حیوانات خشمگین

Open in new window
نویسنده: نیک آرنولد
تصویرگر: تونی دوسالز
تعداد صفحات: 184
قطع: وزیری
قیمت: 30000 ریال


جانداران سمی هولناک

Open in new window
نویسنده : نیک آرنولد
تصویرگر: تونی دوسالز
تعداد صفحات:200
قطع: وزیری
قیمت:35000 ریال


پزشکی پردردسر

Open in new window
نویسنده: نیک آرنولد
تصویرگر: تونی دوسالز
تعداد صفحات: 208
قطع: وزیری
قیمت: 40000 ریال


آزمایش‌های مورمور كننده

Open in new window
نویسنده: نیك آرنولد
تصویرگر: تونی دوسالز
تعداد صفحات: 140
قطع: وزیری
قیمت: 40000 ریال


جانوران بى‌ریخت

Open in new window
نویسنده: نیك آرنولد
مترجم: محمود مزینانی
تعداد صفحات:16
قطع: رحلی بیاضی
قیمت: 100000 ریال


ریز و درشت در علوم ترسناك

Open in new window
نویسنده: نیك آرنولد
مترجم: محمود مزینانی
تعداد صفحات: 96
قطع: رحلی
قیمت:70000ریال
آزمایش‌های حسابی مشهور

Open in new window
نویسنده: نیك آرنولد
مترجم: محمود مزینانی
تعداد صفحات: 96
قطع: رقعی
قیمت: 35000 ریال


آزمایش‌های مغز شگفت‌انگیز

Open in new window
نویسنده: نیك آرنولد
مترجم: محمود مزینانی
تعداد صفحات: 96
قطع: رقعی
قیمت: 35000 ریال


دایناسو‌ر‌هاى خطرناك

Open in new window
نویسنده: نیك آرنولد
مترجم: محمود مزینانی
تعداد صفحات:16
قطع: رحلی بیاضی
قیمت:100000 ریالآزمایش‌های جورواجور با اعضای بدن

Open in new window
نویسنده: نیك آرنولد
مترجم: محمود مزینانی
تعداد صفحات: 96
قطع: رقعی
قیمت: 35000 ریال


آزمایش‌های شَلم شوربا با مواد خوراكی

Open in new window
نویسنده: نیك آرنولد
مترجم: محمود مزینانی
تعداد صفحات: 96
قطع: رقعی
قیمت: 45000 ریال